نائب قهرماني تيم شطرنج فرشتگان ياسين در منطقه يك و کسب مقام سوم انفرادی دانش آموز آرنیکا جلالی دانش آموز پایه چهارم مدرسه سلام